معرفي همکاران
نام همکار:

مدیرعامل:

 
 

  تحصیلات: 

- كارشناسي ارشد رشته شهرسازي، گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي از دانشگاه علم و صنعت ايران، 1383.

- كارشناس علوم اقتصادي، گرايش اقتصاد نظري از دانشگاه اصفهان، 1379.

نام همکار:

قائم مقام مدير عامل:

        

تحصيلات:


- كارشناسي معماري، دانشگاه آزاد همدان، 1380.


نام همکار:

معاون مالی- اداری:

 تحصیلات:

كارشناسي ارشد مديريت تحول، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، 1394.    

 - كارشناسی حسابداری، دانشگاه اصفهان، 1380.

كارشناس مطالعات شهرسازي و اقتصاد شهري:


 

تحصیلات:

- كارشناسي ارشد شهرسازي؛ گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي.

- كارشناسي اقتصاد، دانشگاه تهران 1381.

نام همکار:

مسوول بخش اجتماعي و جمعيتي:


                        

  تحصیلات:

- كارشناسي ارشد پژوهشگري اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران‌شمال، 1389.

- كارشناس آمار، دانشگاه علامه طباطبائي، 1379.

مسوول بخش مديريت شهري:


        

 

تحصیلات:

- دانشجوي دكتراي آينده‌پژوهي، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.

- كارشناسي ارشد رشته مديريت شهري، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، 1387.

نام همکار:

كارشناس مطالعات معماري و طراحي شهري:


 

تحصیلات:

- كارشناسي ارشد بازسازي پس از سوانح، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،1387.

- كارشناسي معماري، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران، 1384.

نام همکار:

كارشناس مطالعات برنامه‌ريزي اجتماعي:


                   

 

تحصیلات:

- كارشناسي ارشد علوم اجتماعي، پژوهشگري، دانشگاه تهران،1390.

- كارشناس آمار، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1383.

مسوول بخش شهرسازي:


 

تحصيلات:

كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري)، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1392.

كارشناس شهرسازي، دانشگاه اروميه، 1388.

نام همکار:

كارشناس شهرسازي:

 

                  

 

 تحصيلات:

- كارشناسي ارشد شهرسازي؛ گرايش برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه آزاد قزوين.

- كارشناسي معماري، دانشگاه كردستان 1390.


        

 

نام همکار:

مسوول بخش اقتصادي:                                                                                     

                                                                                                                              :تحصيلات


-  كارشناسي ارشد اقتصاد‌ شهري، دانشگاه هنر اصفهان، 1393.

كارشناس اقتصاد نظري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1391.


نام همکار:

كارشناس شهرسازي:


تحصيلات:

دانشجوي كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري)، دانشگاه پیام نور تهران شرق.

- كارشناس شهرسازي، دانشگاه شیخ بهایی، 1394.


نام همکار:

مسوول بخش گردشگري:

 

 

تحصیلات: 

- كارشناسي ارشد رشته مدیریت جهانگردی، گرايش برنامه‌ريزي توسعه از دانشگاه علامه طباطبایی، 1391.

 - كارشناس مدیریت جهانگردی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1384.

 

نام همکار:

مدير اداري- مالي:


تحصيلات:

- كارشناسي مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، 1379.

- كارداني دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل، 1373.


نام همکار:

مدير داخلي:

تحصيلات:

دانشجوي كارشناس حسابداري مالي، دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر، واحد 48.

- كارداني حسابداري بازرگاني، دانشكده فني و حرفه‌اي فاطمه اردبيل، 1390.