مدیران موسسه
نام همکار:

مدیر عامل

:

علی اصغر بدری

نام همکار:

معاون مالی- اداری

:

محمد رضا باقری