ليلا صداقت‌نژاد

كارشناس مطالعات اقتصاد شهري و برنامه‌ريزي مسكن:

  نام:
         ليلا صداقت‌نژاد             

 

تحصیلات: 

- كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، دانشگاه الزهرا تهران، 1387.

-  كارشناس اقتصاد صنعتي، دانشگاه علامه طباطبايي تهران، 1384.

 

مقالات علمي:

- مقاله بررسي ويژگي‌هاي فقر شهري در اثر مهاجرت به كلان شهرها: مطالعه موردي منطقه ويژه خاك سفيد تهران، همايش سلامت شهري، سال 1389.

 

سوابق پژوهشي و اجرايي:

- كارشناس مطالعات اقتصادي طرح راهبردي «شناسايي درآمدهاي پايدار و اصلاح ساختار درآمدي شهر جديد فولادشهر»، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 93.

 - كارشناس طرح «تدوين مدل نظري مفهومي و امكان‌سنجي شهر هنر اصفهان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 92.

- مسوول هماهنگي و كارشناس طرح «تدوين برنامه عملكردي مجتمع تجاري- اداري نياوران»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 92.

- مسوول هماهنگي و كارشناس طرح امكان‌سنجي مقدماتي «پروژه تهرانپارس»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 92.

- كارشناس مطالعات اقتصادي طرح پژوهشي «طراحي الگوي خصوصي‌سازي خدمات شهري در شهرداري رشت»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 92.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح منظر شهري غرب خاك سفيد تهران»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح منظر شهري شمال شرق خاك سفيد تهران»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بازسازي و بهسازي پيرامون قلعه اژدهاپيكر شهر لار»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر كاشمر»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهر كاشمر»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهر كرج»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح تفصيلي منطقه 2 شهر شيراز»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح آماده‌سازي اراضي هي‌هي شهر قوچان»، مهندسان مشاور پرداراز، سال86 تا 88.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهينه‌سازي عملكردي فروشگاه شهروند خاني‌آباد در بخش مطالعات شناخت وضع موجود»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح امكان سنجي و طرح تجاري پروژه سلمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر ساري»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر بابل»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر خمين»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده باقرشهر تهران»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر كرمان»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر مسجد سليمان»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهر سبزوار»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح جامع شهر دستجرد»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح‌هاي جامع شهرهاي اليگودرز و نورآباد لرستان»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح جامع گردشگري شهر ميبد»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح امكان سنجي مجتمع تجاري- خدماتي زرنان»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح‌هاي امكان سنجي اراضي دهستان تازه آباد سلمان‌شهر و روستاي پسنده عباس‌آباد مازندران»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح امكان‌سنجي و تهيه طرح حجمي توسعه محوطه ساحلي خواجه عطاي بندرعباس»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه‌هاي امكان‌ سنجي الهيه، شهاب، جمشيديه، لتمان كن، مقدس اردبيلي، دريان ساز يكم- شركت ساختماني بانك ملت»، مهندسان مشاور هفت شهر آريا، سال 89.

- كارشناس ارزيابي مالي «طرح بهسازي و نوسازي محدوده دروازه كازرون شهر شيراز»، شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح تغيير كاربري اراضي 22 هكتاري محمدشهر كرج»، شركت مهندسان مشاور نقش ماندگار.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح راه‌اندازي دفتر محلي نوسازي در محلات گلچين، جليلي، وصفنارد منطقه 17 شهر تهران»، شركت مهندسان مشاور نقشياد.

- كارشناس مطالعات اقتصادي «طرح بهسازي و بازسازي بافت فرسوده كردكوي گلستان»، شركت مهندسان مشاور طرح و نقش.

 

دوره‌هاي آموزشي:

- آشنايي با نرم افزارهاي  eviews, stata, spss, gis, comfar.

- تسلط بر نرم افزارهاي  word, excel, powerpoint از مجموعه نرم افزار Microsoft Office.