نديمه صحفي

كارشناس مطالعات معماري و طراحي شهري:

  نام:
        نديمه صحفي                

 

تحصیلات: 

- كارشناسي ارشد بازسازي پس از سوانح، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،1387.

- كارشناسي معماري، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران، 1384.

 

 مقالات علمي و ترجمه:

- «ارزيابي خسارت پس از سانحه»، دومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، صحفي، نديمه؛ فلاحي، عليرضا، تهران، 1385.

- «بررسي بازسازي پس از سانحه مطالعه موردي بازسازي نيواورلئان»، سومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، صحفي، نديمه؛ فلاحي، عليرضا، تهران، 1386.

- ترجمه كتاب درس­هايي از تجارب بازسازي زلزله بزرگ هانشين آواجي، گروه مديريت بحران پژوهشكده سوانح طبيعي، تهران، 1387. 

  • The comparative study to finding the applicable approach to managing the seismic risks in urban areas in developing countries- case study Iran, district 13 of Tehran municipality – Poster accepted in DAVOS conference in Switzerland – 2008

 

دوره‌هاي آموزشي:

- شركت در كارگاه توانمندسازي و توسعه مشاركتي، رويكردي براي محروميت­زدايي با مشاركت جوامع محلي- با تسهيل­گري پروفسور رابرت چمبرز، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده معماري و شهرسازي، تهران، 1387.

- شركت در كارگاه مديريت بحران با تاكيد بر نيازهاي زنان در زمان وقوع سوانح، معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و برنامه عمران ملل متحد UNDP، تهران، 1387.

- شركت در چهارمين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، اسفند 1387.

- شركت در سومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، بهمن 1386.

- شركت در دومين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي،بهمن 1385.

- شركت در كارگاه ارتقاي فرايند صدور مجوزهاي ساختماني، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و برنامه عمران ملل متحد UNDP، كرمان، 1386.

- آشنايي با نرم­افزار «سيستم اطلاعات جغرافيايي» GIS، دانشگاه شهيد بهشتي، 1384.

- شركت در همايش بررسي تهديدها و پيشگيري از پيامدهاي زلزله تهران، دانشگاه تهران،  آبان 1384.

- شركت در نخستين كنفرانس بين­المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، بهمن 1384.

- شركت در همايش منطقه­اي زلزله، ايمني و بهداشت روان، دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند 1384.

-دوره آموزش پيشرفته نرم­افزارهاي (Photoshop, 3D Studio Max ,Office, Auto CAD )، جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت، 1382.

 

سوابق پژوهشي و اجرايي:

- طراحي ساختمان نخستين موزه و نمايشگاه آموزش بلاياي طبيعي در شهر كرمان، استانداري كرمان (اداره كل مديريت بحران استان كرمان)، شركت مهندسان مشاور ايمن سازه فدك، 1390.

- طراحي مجتمع آموزشي رفاه، بنياد رفاه، مهندسين مشاور ايمن سازه فدك، 1390.

- همكاري در طراحي ساختمان­هاي مسكوني، مهندسين مشاور ايمن سازه فدك، 1390.

- تدوين طرح سناريوي زلزله منطقه 13 شهرداري تهران با استفاده از نرم­افزار RADIUS.

- «بررسي جايگاه سيستم‌هاي پايدار حمل و نقل عمومي و كنترل ترافيك در مديريت شهري با نگاهي به الگوي شهر پايدار»، مجله مطالعات مديريت شهري، سال اول، شماره اول، تابستان 1388.

- «ارزيابي خسارت در مديريت بازسازي سكونت­گاه­هاي شهري پس از وقوع زلزله احتمالي، مطالعه موردي منطقه 13 شهرداري تهران»، دانشكده معماري و شهرسازي، گروه پژوهشي بازسازي پس از سوانح، 1387، تهران.

- ارزيابي بازسازي روستاي توتكابن پس از گذشت ده سال از زلزله رودبار و منجيل، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1386.

- نقش و جايگاه مديريت ريسك در چرخه مديريت بحران، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1386.

همكاري در پروژه تدوين برنامه مديريت بحران حرم امام رضا (ع)، گروه مديريت بحران پژوهشكده سوانح طبيعي، 1386.

- «برنامه­ريزي كاهش اثرات زلزله در مجموعه شهري تهران»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1386.

- «بررسي روند طراحي بازسازي پس از سانحه در كوبه (ژاپن)»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1386.

- «بررسي ابعاد مختلف زمين لغزش و تاثير آن بر مجتمع­هاي زيستي»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1385.

- «تهيه طرح نوسازي بافت فرسوده محله اتابك، منطقه 15 تهران»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1385.

- «ارزيابي ميداني روند بازسازي شهر بم پس از گذشت دو سال از وقوع سانحه»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1385.

- «بررسي نقش برنامه­ريزي و طراحي شهري در كاهش اثرات سوانح»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1385.

- «بررسي تجارب جهاني بازسازي اماكن تاريخي»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1385.

- «بررسي مراحل مديريت بحران زلزله در منطقه 13 شهرداري تهران»، گروه پژوهشي بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،  تهران، 1385.

- طراحي فانوس دريايي براي جزاير شش­گانه جنوب ايران، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، 1385.

- طراحي طرح پيشنهادي شهر كتاب پارك مريم، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، 1384.

همكاري در پروژة مطالعاتي مجموعه گردشگري فانوس، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، 1384.

- طراحي طرح پيشنهادي مجموعه مسكوني خيابان سيزده آبان، دانشگاه علم و صنعت، دانشكدة معماري و شهرسازي، تهران، 1384.

- طراحي طرح پيشنهادي بيمارستان صد تخت خوابي بيمارستان حجاب، دانشگاه علم و صنعت، دانشكدة معماري و شهرسازي، تهران، 1383.

- طراحي طرح پيشنهادي موزه سينما ميدان ونك، دانشگاه علم و صنعت، دانشكدة معماري و شهرسازي، تهران، 1383.

همكاري در پروژه طراحي مجتمع فرهنگي ورزشي توريستي شهر صنعتي آمل، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، 1383.

همكاري در طراحي پروژه برج اشكان، شركت مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، 1383.

همكاري در پروژه مجموعه فرهنگي، تفريحي، ورزشي هامون، شهرداري كرج، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، 1383.

- همكاري در طراحي پروژه مجتمع مسكوني سازمان عمران و نوسازي شهرداري زنجان، مهندسين مشاور آرمه آرا، تهران، 1383.