لادن مصطفي‌زاده

 

كارشناس شهرسازي:

 

نام:                                                                                                                   

لادن مصطفي‌زاده                        

 

 تحصيلات:

- كارشناسي ارشد شهرسازي؛ گرايش برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه آزاد قزوين.

- كارشناسي معماري، دانشگاه كردستان 1390.

 

مقالات علمي:

- تبيين پراکندگي و فشردگي محله‌هاي شهر خرمدره، اولين كنفرانس ملی معماري و فضاهاي شهري پايدار، سال 1392.

-  مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان در محله های شهر خرمدره، کنفرانس عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری، 1392.

- شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر پدیده پراکندهرویی شهری در شهر خرمدره، کنفرانس معماری و شهرسازی انسانگرا، 1392.

- بررسی تاثیرات پراکنده‌رویی شهری بر کیفیت زندگی، نمونه موردی: شهر خرمدره، فصلنامه هويت شهر (در حال ارسال)، 1393.

 

دوره‌هاي آموزشي:

- دوره آموزشي كوتاه‌مدت AutoCad دوبعدي، جهاددانشگاهي دانشگاه صنعتي‌شريف، 1387.

- دوره اموزشي 3DMAX، جهاددانشگاهي دانشگاه علم و صنعت، 1388.

- همايش آموزشي تخصصي الگوها و نمونه‌هاي استاندارد مبلمان شهري، سازمان زيباسازي شهر تهران و جامعه مهندسان شهرساز ايران، 1390.

-         همايش آموزشي تخصصي تعامل شهرسازي با نظام مهندسي ساختمان: چالش‌ها و راهكارها، جامعه مهندسان شهرساز ايران و نظام مهندسي استان تهران و جامعه مهندسان مشاور ايران، 1390.

-         همايش آموزشي 3Rd International Conference on Recent Advance Railway Engeering “Multiscale Spatial Consequences of Railway Transportation Development:.

-         دوره آموزشي كنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، كنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، 1392.

- سمينار آموزشي ارگونومي در خانه‌هاي امروزي به زبان ساده، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، 1393.

- سمينار آموزشي آسيب‌َشناسي وضعيت مبلمان در آپارتمان‌هاي امروزي، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، 1393.

- سمينار آموزشي 10 فرمان انتخاب مبلمان در دكوراسيون داخلي، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، 1393.

- سمينار آموزشي نقد و بررسي آثار دريافتي مسابقه تصويري چيدمان برتر، بيست و سومين نمايشگاه بين المللي، 1393.

- دوره تخصصي طراحي آشپزخانه و كابينت، خانه طراحي كارستان، 1393.

- دوره تخصصي طراحي و دكوراسيون داخلي، جهاددانشگاهي دانشگاه علم و فرهنگ، 1393.

 

سوابق مطالعاتي:

- كارشناس مطالعات شهرسازي «مطالعات امكان‌سنجي و طرح كسب و كار احياي اماكن تاريخي شهر ماكو»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 94.

- كارشناس مطالعات شهرسازي « كارشناس مطالعات اقتصادي طرح «مطالعات تحليل اقتصادي مجتمع صاروج كرمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، سال 94.

- سرپرست گروه شهرسازی «ایجاد طرح راهبردی شهر رسانه ایران»، سازمان صدا و سیما، 1390.

- كارشناس معماري و برنامه‌ريزي شهري «طرح گسترش حيات شهري در ترازهاي زيرسطحي در محدوده ره‌باغ‌ها، در محدوده مركزي شهر مشهد»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، 1391.

- كارشناس معماری، برداشت ميداني و تهيه نقشه‌هاي CAD «طرح جامع بازنگري شهر پلدختر»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، 1390.

- كارشناس معماری، برداشت ميداني و تهيه نقشه‌هاي CAD «طرح جامع و تفصيلي شه معلم‌كلايه»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، 1389.

- كارشناس معماری، برداشت ميداني و تهيه نقشه‌هاي CAD «طرح جامع و تفصيلي شهر رازميان»، مهندسان مشاور فجرتوسعه، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي، روستاي گيجالي شهرستان بروجرد، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي، روستاي محمودآباد شهرستان اليگودرز، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي، روستاي محمودآباد استان البرز، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي روستاي سياهكلاهان استان البرز، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه ن نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي روستاي آتشگاه استان البرز، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي روستاي ميدانك استان البرز، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح ‌هادي روستايي روستاي آيگان استان البرز، 1389.

- كارشناس معماری، مطالعات كالبدي، برداشت ميداني، تهيه پايگاه داده GIS و تهيه نقشه‌هاي CAD طرح‌ هادي روستايي روستاي شهرستانك استان البرز، 1389.