گالری تصاویر
مطالعات اقتصاد شهری «نوسازی بافت پیرامون محور طبرسی مشهد»
مطالعات توجیه اقتصادی «مجتمع تجاری- پارکینگ طبقاتی دیدار»
مطالعات توجیه اقتصادی «مجتمع تجاری- پارکینگ طبقاتی دیدار»
مطالعات توجیه اقتصادی «مجتمع تجاری- پارکینگ طبقاتی دیدار»
مطالعات شهرسازی و امکان‌سنجی «مجتمع فرهنگی- تفریحی- تجاری دارآباد»
مطالعات شهرسازی و امکان‌سنجی «مجتمع فرهنگی- تفریحی- تجاری دارآباد»
مطالعات شهرسازی و امکان‌سنجی «مجتمع فرهنگی- تفریحی- تجاری پاسارگاد (بانک پاسارگاد)»
مطالعات شهرسازی و امکان‌سنجی «مجتمع فرهنگی- تفریحی- تجاری پاسارگاد (بانک پاسارگاد)»
مطالعات اقتصادی، توجیه اقتصادی و هدایت طرح پروژه «مطالعات بازار و امکان سنجی مجتمع آفتاب گرگان»
مطالعات اقتصادی، توجیه اقتصادی و هدایت طرح پروژه «مطالعات بازار و امکان سنجی مجتمع آفتاب گرگان»
مطالعات اقتصادی، توجیه اقتصادی و هدایت طرح پروژه «مطالعات بازار و امکان سنجی مجتمع آفتاب گرگان»
مطالعات اقتصادی و گردشگری طرح «کنارگذر ساحلی رامسر»
مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی احداث مجتمع های اقامتی- گردشگری چمپیر 1
مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی احداث مجتمع های اقامتی- گردشگری چمپیر 1
مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی احداث مجتمع های اقامتی- گردشگری چمپیر 1
مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی احداث مجتمع های اقامتی- گردشگری چمپیر 2