سوابق فعالیت » تقدیر نامه ها
مهندسین مشاور توان
مهندسین مشاور توان
مهندسین مشاور توان
دانشگاه صنعتی شریف
شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین
اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی
دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری
شركت توسعه انبوه‌سازي پاسارگاد
شركت توسعه انبوه‌سازي پاسارگاد
مهندسين مشاور معماري و شهرسازي زيستا
مهندسين مشاور هرم پي