شهرسازی

شهرسازی یک رشته اصطلاحا میان رشته ای محسوب می گردد که برای ارائه طرح های فضایی خود، مقید به در نظر گرفتن سایر شقوق کالبدی و انسانی مساله است. در این زمینه تدوین طرح هایی نظیر «طرح جامع (یا راهبردی- ساختاری)»، «طرح تفصیلی (یا موضعی- موضوعی)»، «طرح آمایش»، «طرح توسعه و عمران منطقه یا ناحیه (جامع شهرستان)»، «طرح توسعه منطقه ای»، «طرح مجموعه شهری»، «طرح توسعه راهبردی (CDS)»، «طرح نوسازی بافت فرسوده»، «طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی»، «طرح برنامه پنجساله نوسازی، عمران و توسعه شهرداری ها»، «طرح جامع مسکن» و «طرح آماده سازی زمین» در چارچوب تخصص رشته شهرسازی و در حیطه فعالیت های موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد محسوب می گردند. در این ارتباط محورهای مهم مورد بررسی مطالعات شهرسازی عبارتند از:

•    مطالعات برنامه ریزی شهری
•    مطالعات اکولوژی و محیط زیست شهری
•    مطالعات حمل و نقل
•    مطالعات زیرساخت ها
•    مطالعات اجتماعی
•    مطالعات جمعیتی
•    مطالعات اقتصاد شهری
•    مطالعات مدیریت شهری
•    مطالعات گردشگری و گذران اوقات فراغت
•    مطالعات مالیه شهری
•    مطالعات حقوق شهری
•    مطالعات سیمای شهری

اهم پروژه های اجراء شده توسط موسسه در این زمینه عبارتند از:
•    مطالعات امکان‌سنجی سیتی‌سنتر قزوین، شرکت سازندگی انصار، سال 88
•    مطالعات امکان سنجی و شهرسازی «مجتمع تجاری- اداری البرز میرداماد»، مهندسان مشاور توان، سال 88.
•    طرح مطالعات شهرسازی و امکان‌سنجی «مجتمع فرهنگی- تفریحی- تجاری دارآباد»، مهندسین مشاور نقش جهان پارس، سال 87.
•    طرح مطالعات شهرسازی و امکان‌سنجی «مجتمع فرهنگی- تفریحی- تجاری پاسارگاد (بانک پاسارگاد)»، مهندسان مشاور مانیستار پارسه، سال 88-87.