منـو
موسسه نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

پروژه های فعال

موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، در طرح‌ها و برنامه‌هاي گوناگوني به بخش خصوصي و دستگاه‌هاي عمومي و دولتي خدمات مشاوره ارائه كرده است. اين موسسه محوريت فعاليت‌هاي خود را بر ارائه «خدمات مهندسي و مطالعاتي» در زمينه ارائه «خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري» و «خدمات مهندسي شهرسازي، معماري و گردشگري با تاكيد بر حوزه‌هاي اقتصادي و مديريتي» پايه‌گذاري كرده است. در اين زمينه اهم پروژه‌هاي فعال موسسه عبارتند از:

  • تدوين‌كننده «گزارش ماهانه نمايه سرمايه‌گذاري در بازار مسكن و ساختمان»، موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد، به طور مسلسل از ارديبهشت سال ۱۴۰۰ تاكنون.
  • مجري طرح «خدمات مشاوره براي تنظيم سند مديريت پروژه به منظور تعيين تكليف زمين پروژه اقامتگاه كاركنان شركت مبين انرژي خليج فارس واقع در شيرينو»، شركت مبين انرژي خليج فارس، سال ۱۴۰۰ تاكنون.
  • مجري «طرح توسعه و ساماندهي مجموعه‌هاي توليدي پوشاك»، اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران، سال ۱۴۰۰ تاكنون.
  • مجري طرح «خدمات مشاوره براي تنظيم سند مديريت پروژه به منظور تعيين تكليف زمين متعلق به شركت مبين انرژي خليج فارس (واقع در شهرستان جم)»، شركت مبين انرژي خليج فارس، سال ۱۳۹۹ تاكنون.