منـو
موسسه نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

معرفی موسسه

موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد در شهريور ماه سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را آغاز كرد و مراحل ثبت اداري خود را در فروردين سال ۱۳۸۷ به پايان رسانيد. اين موسسه محوريت فعاليت‌هاي خود را بر ارائه «خدمات مهندسي و مطالعاتي» در زمينه «شهرسازي، معماري و گردشگري» با تاكيد بر ابعاد «اقتصادي و مديريتي» پايه‌گذاري كرده است.

 • حوزه‌هاي فعاليت موسسه:

با توجه به موضوع فعاليت در اساسنامه، «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، فعاليت خود را بر محورهاي ذيل متمركز داشته است:

 • حوزه شهرسازي
 • طرح‌هاي جامع، راهبردي- ساختاري، تفصيلي، موضعي- موضوعي
 • طرح‌هاي نوسازي بافت فرسوده، ساماندهي، بهسازي و توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، احياء و باززنده‌سازي بافت‌ها و بناهاي تاريخي، بازسازي مناطق آسيب‌ديده
 • طرح‌هاي توسعه راهبردي شهري، طرح مجموعه شهري
 • طرح‌هاي منطقه‌اي، آمايش سرزمين، طرح‌ريزي كالبدي، توسعه و عمران منطقه‌اي و ناحيه‌اي، برنامه‌ريزي فضايي، برنامه‌ريزي روستايي، هادي شهري و روستايي
 • برنامه‌ريزي مسكن، طرح جامع مسكن
 • طرح‌هاي امكان‌سنجي، مكانيابي، جانمايي، آماده‌سازي زمين، طراحي و برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، انواع شهرك و مناطق ويژه
 • طراحي شهري، طراحي منظر، طراحي سيما، جداره، ميدان، ورودي، مبلمان، المان، پارك و فضاي سبز
 • طرح‌هاي مديريت شهري، برنامه نوسازي، عمران و توسعه شهرداري‌ها، مديريت خدمات‌رساني شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل شهري، مديريت بحران
 • طرح‌هاي گردشگري، تفريحي، سياحتي و اقامتي
 • حوزه‌هاي مكمل و وابسته به شهرسازي
 • مطالعات اجتماعي، جمعيتي، فرهنگي، تاريخي، روانشناسي محيطي
 • معماري و طراحي ساختمان‌هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي، نظامي، آموزشي، ورزشي، بهداشتي، درماني و فرودگاه، طراحي منظر، معماري داخلي، مرمت بافت‌ها و بناهاي تاريخي
 • مديريت ساخت، زيرساخت‌ها و تاسيسات شهري، تاسيسات الكتريكال و مكانيكال ساختماني، سازه، راه و ابنيه، برنامه‌ريزي و مديريت حمل و نقل و ترافيك
 • نقشه‌برداري، فتوگرامتري، سنجش از دور، كارتوگرافي، سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • اكولوژي شهري، هيدورلوژي، ژئومورفولوژي، برنامه‌ريزي محيطي، مديريت و ارزيابي زيست‌محيطي و منابع طبيعي، مديريت پسماند و فاضلاب شهري
 • حقوق شهري
 • حوزه اقتصادي، مالي و بازرگاني
 • اقتصاد شهري، اقتصاد توسعه و عمران، اقتصاد مسكن، اقتصاد گردشگري، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد سياسي، اقتصاد سياستگذاري عمومي، اقتصاد منابع طبيعي
 • امكان‌سنجي، ارزيابي فني، اقتصادي و مالي طرح‌ها، پيش‌طرح توجيهي، توجيه اقتصادي و تحليل حساسيت
 • بررسي بازار، مديريت بازاريابي و فروش
 • تامين سرمايه و تجهيز منابع مالي، تدوين سيستم سرمايه‌گذاري و مشاركت
 • ماليه شهري، مديريت مالي و بودجه‌ريزي، مديريت منابع و مصارف بودجه مديريت شهري، حسابداري، حسابرسي، تدوين و پياده‌سازي سيستم مالي، نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع
 • حوزه مديريتي
 • مديريت پروژه، مديريت اجراء، هدايت و راهبري طرح، سازمان طرح، مكانيسم اجرايي، مديريت زمان، تحقق‌پذيري و سيستم مشاركتي، نحوه بازنگري و به روزرساني، نظارت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
 • مديريت راهبردي و برنامه‌ريزي سازماني، مديريت كيفيت و بهره‌وري، بهبود سيستم‌ها و روش‌ها، مهندسي ارزش، مديريت ريسك
 • مديريت و توسعه منابع انساني، برنامه‌ريزي آموزشي، تامين نيروي انساني، طبقه‌بندي مشاغل
 • تدوين استاندارد، مميزي و صدور گواهينامه، بازرسي فني
 • مديريت اطلاعات، آمار و انفورماتيك، مديريت دانش، فن‌آوري اطلاعات، تشكيل بانك اطلاعاتي، بررسي آماري، مستندسازي، اطلاع‌رساني و ارتباطات