منـو
موسسه نوشته شده در تاریخ: 28 اردیبهشت 1397 نوشته شده توسط:

چارت سازمانی

موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد، در قالب یک معاونت «اجرایی»، «مالی- اداری» و «مدیریت داخلی» و شش واحد مطالعات «شهرسازی و برنامه ریزی فضایی»، «امکان سنجی، سرمایه گذاری و بازاریابی»، «معماری و طراحی شهری»، «مالیه و اقتصاد شهری و برنامه ریزی مسکن»، «اجتماعی و گردشگری» و «مدیریت شهری، اجرایی و سازمانی» سازمان یافته است. نمودار زیر «سازمان تشکیلاتی موسسه» را نمایش می دهد:

نمودار سازمانی موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد
نمودار سازمانی موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد